Wisconsin, USA

Gramps ID P0122

References

  1. BREITHAUPT, Lydia Lusata [I3901]